תימואלה הקיתונופה ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב
לפאש תחפשמ ש"ע היצטיגידה לעפמ
 
 

םירופל םילילצ טקל - םירופטופ

 

םירישו םיטויפ
ונב רחב רשא ךורב ,ונל םירופ
Streaming
Download MP3
היזורג
להקו ןהכ סחנפ
רוזמ בקעי :רקוח
1988 םירופ ,ןולוח ,"םהרבא תיב" תסנכה תיב
Y 5629 

Streaming
Download MP3
סיקלח ,ןווי
ןהכ השנמ
חוליש ןונמא :רקוח
1970 ,סיקלח
Yc 277

Streaming
Download MP3
ןמית
ירטמ םיסנ
יויק-ןוזרג תידא :תרקוח
1957 ,םילשורי
23 (7)מ
 

לא לא וננרי םה הליגמ יארוק
Streaming
Download MP3
הנוקנא ,הילטיא
הילא לואר
יול ואל :רקוח
1956 ,ונלימ
Y 158
 

(םירופ ינפלש תבש ,"רוכז תבש"ל) ךומכ ןיאו ךומכ ימ
Streaming
Download MP3
ופרוק ,ןווי
לטיו ףסוי
חוליש ןונמא :רקוח
1970 ,סולוו
Yc 341
 

החמשו הלהצ בקעי תנשוש
Streaming
Download MP3
ץינ'זיו ,םידיסח
(רגנוא קחצי :ןיחלמ)
הלהקמ
רוזמ בקעי :רקוח
1997 ,םירופ "שיט" ,קרב ינב
Y 6426
 

החמשו הרוא התיה םידוהיל
Streaming
Download MP3
םידיסח
ןישנא רזעלאו יקסבשירק חספ
רוזמ בקעי :רקוח
1988 ,רדא שדוחב הנותח ,םילשורי
Y 5628
 

החמשב םיברמ רדא סנכנשמ
Streaming
Download MP3
םידיסח
ןישנא רזעלאו יקסבשירק חספ
רוזמ בקעי :רקוח
1988 ,רדא שדוחב הנותח ,םילשורי
Y 5628
 

תורחא תופשב םיריש
יתיוויק םויה הז ךא
(הפיה םירופל דובכ ובה) Fate onore al bel Purim
Streaming
Download MP3
ונימי ןב דוביעו םירופל טויפ
טויפה ןחלל םאתוהש ידוהי-ינאיצנו םירופ רישל
תיקלטיא הפש
ונרוויל ,הילטיא
ףאוט וילא
יול ואל :רקוח
1954 ,אמור
Y 134

Fate onore al bel Purim
che lo merita in effetto
dico a voi altri bahurim
che cercate ogni diletto
non abbiate alcun sospetto
d'esser tenuti shikorim
Fate onore al bel Purim
su, su belle bahurot
fate torte e sinaini
voi zittelle e zeqenot
cuboletti e moscardini
questi son bei bocconcini 
per noialtri ne'arim
Fate onore al bel Purim


Honor the beautiful Purim
that truly deserves it
I say unto you, youthful ones
seeking pleasures 
Do not fear at all
of being considered drunkards
Honor the beautiful Purim
come on you charming young women
bake pies and sinaini
and you unmarried and older ones
other sweet delicacies
These are great treats
for us, the young ones
Honor the beautiful PurimEsta Noche de Purim
תידרפסה וקורמ לש טקלאידב תידוהי-תידרפס הפש
Streaming
Download MP3
ןאוטט ,וקורמ
אפור רתסא
Recuerdos Sefarditos, Sefarad LPS-001
Y 2042


Esta noche de Purim no duermen los haluiyim
haciendo alhaluinadas para las desposadas.
Vivas tu y viva yo y vivan todos los Judios
viva la reina Isther que tanto placer nos dio.
Aman antes que muriera llamo a su parentela
los puso a su cabecera un dia antes de Purim.
Y tu mi hijo Porata vende la ropa barata
y no hables con quien tratas en el dia de Purim.
Dalfon mi hijo segundo ansin tengas preto mundo
tuerto te vayas del mundo en el dia de Purim.
Calla tu Zereh la loca que hablar a ti no te toca
que por ti hicieron la horca y la estreno en Purim.
Y Shimshi el escribano se mataba con sus manos
no dejaba hueso sano en el dia de Purim.

ןושיל םיכלוה אל םיקתממה ישוע םירופ לילב
.תולכה ליבשב םיקתממ םיניכמ
םידוהיה לכ יחי ,ינא יחי ,התא יחת
.גנוע ונל המרגש רתסא הכלמה יחת
ותחפשמ ינב לכל ארק ,ותומ ינפל ,ןמה
.םירופ ינפל םוי ויתושארמל םדימעה
לוזב םידגב רוכמת ,אתרופ ינב התא
.םירופ םויב שיא םע רבדת לאו
רוחש םלוע ךל היהיש ,ינשה ינב ,ןופלד
.םירופ םויב םלועה תא בוזעת ןיע םותש
רבדל ךרות הז ןיא ,יקתשת תעגושמה שרז
םירופב ותוא יתכנחו היילתה דומע תא ומיקה ךללגב
וידי ומב ומצע הכה רפוסה ישמשו
םירופ םויב האירב םצע ריאשה אל
 
 

םירופ יד סאלפוק
Streaming
Download MP3
.גחה יגהנמ תאו הליגמה ירופיס תא ראתמה ,םירופ תדועסל ריש
.תונוש תופוקתמ םירוביח לש ףוריצ אוה טסקטה
תידוהי-תידרפס הפש
יקינולס ,ןווי
וירקידצ בקעי
קחש-ךייו הנשוש :תרקוח
1977 ,הקיתונופה ןפלוא
Yc 1188

Alabar quiero al Dio
con taner y cante
siendo El no piedrio
amistad avante
de hombre berbante
El nos escapo
y a Haman lo encapo
en una paida
non topo fuida

kelal de este Purim
es de abrir las manos
diciendo Allah karim
e viva! Hermanos.
Coman endianos
sofrito y kebab.
cada uno su erbab
ordenen las mesas
sin haber manquezas.

se vistio la reina Ester
en el tracer dia
vestido de su color
que al oro parecia
con grande mancia
se fue ande el rey.
El rey, que la vido venir
piedrio su tino
a la color del vino.

Que es la tu venida, Ester,
que es la tu demanda?
Un convit' quero hacer
en la tuya casa
con toda la compana
y Haman tambien
atambien quero comer
con ti en una mesa
viva tu grandeza!


  הצרא 'ה תא ללהל
הרישו הניגנב
בזע אל אוה יכ
םדקמ הבהא
עשר םדאמ
ונתוא ץליח
ליפה ןמה תאו
תחפה ךותב
.חורבל לכוי אל

:ללכה הז םירופב
םיידי חותפל
"לדגי םיהלא" - רומאל
."םיחא ,םייחל"ו
ודוה-לוגנרת ולכא
ילצו םינגוטמ
ותלוכי יפל דחא לכ
ןחלוש ךורעי
.רוסחמ אלל

השבלתה רתסא הכלמה
ישילשה םויב
עבצב התלמשו
.בהזל המוד
הבר הענכהב
.ךלמה לא הכלה
,האב התוא הארשכ ,ךלמה
ויתונותשע דביא
.ןייכ םידאהו

,רתסא ,יאובת המל
?ךתשקב המ
תושעל ינוצרב התשמ
ךתיבב
םיחרואה לכ םע
ןמה םע םגו
לוכאל הצרא םגו
ןחלוש ותואב ךתא
!ךתלודג יחת


רתסא תליגמ
שורושחא ימיב יהיו

Streaming
Download MP3
(זנכשא) סזלא ,תפרצ
ןטק השמ
גוצרה רודגיבא :רקוח
1975 ,הקיתונופה ןפלוא
Y 2711
 

Streaming
Download MP3
סרפ
םיללפתמ תצובק
ברפדלוג דוד :רקוח
1970 םירופ ,(ןשוש) ןדמה ריעב רתסאו יכדרמ רבק
Yc 1370
 

Streaming
Download MP3
הבר'ג ,היסינות
ינומימ םולש
1965 ,לארשי לוק תוטלקהמ
Yc 2654 
 

Streaming
Download MP3
ןמית
ירטמ םיסנ
יויק-ןוזרג תידא :תרקוח
1957 ,םילשורי
23 (7)מ
 
 

Streaming
Download MP3
ןרוא ,רי'גלא
יניז ריאמ
1966 ,סירפ
Y 652
 

Streaming
Download MP3
הצנריפ ,הילטיא
ודרגלב ודננרפ
יול ואל :רקוח
1954 ,הצנריפ
Y 138
 

Streaming
Download MP3
םילשורי-םידרפס
ענרב ארזע
ירדק הדוהי :רקוח
1985 ,םילשורי
Y 5664
 

Streaming
Download MP3
ןטסידרוק
(השדח-תימראל םוגרתב)
הדדוח םימחר
ןולא ןילק'ז :תרקוח
1976 ,םילשורי
Y 2717 
 

(םינשער תולוק) הלאה םירבדה רחא
Streaming
Download MP3
רימזיא ,היקרוט
להקו ףלטלא םהרבא
קחש ךייו הנשוש :תרקוח
1984 ,דוהי
Yc 2324 
 

דירפ תור :הכרעו הטקיל