יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב
תימואלה הקיתונופה יפסואמ הרות תחמשו תוכוס טקל

תוכוס
הבר אנעשוה
הרות תחמש
(תרצע ינימש לש ףסומ) םשגה ןוקית

תוכוס

הלוגס םעל בלולו הכוס
[MP3] [Streaming]
יבמוב ,ודוה
,(גנראט לובלוב) רקלט רפוע ,(הריש) רקלט ןועדג
רקרופזר ןבואר ,(הלבט) ןד םימחר ,(יקלוד) ןד לאגי
(השקה ילכ) רקלט דעלא ,(םוינומרה)
היגולוקיסומונתאל הנדסב טלקוה
1997 ,םחורי

יוביכ תעשל הניגנמ יפ לע ןחלה) םע רשובי יתמ
(ןטסינגפא אבצב תורוא
[MP3] [Streaming]
טרה ,ןטסינגפא
ןורהא ,לאלצב םהרבא ,זרימ ןבואר ,לאלצב קחצי
.לאלצב
יסורס ןיודא :רקוח
1994 ,הקיתונופה ןפלוא
Y 6143

ךגחב תחמשו

םידיסח
[MP3] [Streaming]
רוזמ בקעי :רקוח
1986 ,םילשוריב הכוסב טלקוה
Yc 2788

ןאיוב ,םידיסח
[MP3] [Streaming]
תוכוס "שיט"
רוזמ בקעי :רקוח
ידיסח לש שרדמה תיב תכוס ,םילשורי
1986 ,ןי'זור
Yc 2782

םימי תעבש ובשת תוכסב
(35 ט"כ 'מב ,44-42 ג"כ 'קיו)
[MP3] [Streaming]
תוכוס מ"הוח תבשב הרותה תאירק
םינורמוש
ףסונ רמזו הקדצ ןוצר
גוצרה רודגיבא :רקוח
1966 ,םילשורי
Y 454


הבר אנעשוה ^

אנעשוה
[MP3] [Streaming]
אענצ ,ןמית
םיללפתמ להק
רלדא לארשי ,םורא החמש :םירקוח
ברה לש תסנכה תיב ,םילשורי ,הבר אנעשוהב טלקוה
1981 ,ןאזלק
Yc 1818


הרות תחמש ^

ב-א רדסב תופקהל םיטויפ

לא יפמ

יקינולס ,ןוי
[MP3] [Streaming]
(תידוהי-תידרפסו תירבע)
הוולח השמ
יול ואל :רקוח
1957 ,יקינולס
Y 197

הבר'ג ,היסינות
[MP3] [Streaming]
השקה ילכו םירבג תצובק
יול ואל :רקוח
1968 ,הבר'ג
Y 805

ןמית
[MP3] [Streaming]
להקו םינלוס
רלדא לארשי :רקוח
1961 ,הננער
Y 276

היזורג
[MP3] [Streaming]
םינגנ ,להק ,ילאכימ םירפא
רוזמ בקעי :רקוח
,"'ה ילואג" תסנכה תיבל הרות רפס תסנכה
1981 ,הדוהי רוא
Yc 1841

וקורמ
[MP3] [Streaming]
השקה ילכו לודנמ יוולב ופנכ הדד
1966 ,לארשי לוק תוטלקהמ
MCD 111

הרהמב רידא אובי
[MP3] [Streaming]
(זנכשא) אטיל
םירבג תצובקו גרבסורג ןושרג
רוזמ בקעי ,ודייה הרדנא :םירקוח
1974 ,םילשורי
Y 1963

'ד םש תא וללה היוללה
[MP3] [Streaming]
הרכוב
םירחא ,הלואג םימחר ,הלואג ןויצ ןב
היגולוקיסומונתאל הנדסב טלקוה
1993 ,בקעי ןורכז
Y 6475

תלד למיג תיב ףלא
[MP3] [Streaming]
דדגב ,קריע
םירמז תצובקו ירוח בקעי
יויק-ןוזרג .א :תרקוח
1959 ,םילשורי
Yc 2538


הלע םיענ ןתח
[MP3] [Streaming]
הרותב אורקל הנועמ ןתחל הנמזה טויפ
הירגלוב
רכב וקימרבא ברה
קחש-ךייו הנשוש :תרקוח
1978 ,ופי ,"יניס" תסנכה תיבב הרות תחמשב טלקוה
Yc 1395

(1-5 א 'רב) ארב תישארב
[MP3] [Streaming]
הרות תחמשב הרותה תאירק
סיקלח ,ןוי
ןהכ השנמ
חוליש ןונמא :רקוח
1970 ,סיקלח
Yc 277(תרצע ינימש לש ףסומ) םשגה ןוקית ^

חתפי יח לא ;תננוב ינושל ;םימש הסכמ
[MP3] [Streaming]
הצנריפ ,הילטיא
ינצינ והיקזח
יול ואל :רקוח
Y 3899

םשג גלפמ גלפל חירטי ;תתא ירב ףא
[MP3] [Streaming]
ד"בח ,םידיסח
בונמלז לאומש ףסוא
[196-] ,קרוי וינ
Y 1838


(דירפ יתור :הכרעו הטקיל)