אוצר כתבי יד תלמודיים
 

 

כתב יד קאופמן של המשנה

מבוא כללי לכתבי היד
תיאור כתבי היד של התלמוד

 

ןמפואק דוד לש ותושרב היה דיה בתכ .הנשמה לש רתויב בושחה םלשה דיה בתכ
תירגנוהה הימדקאה תירפסל ולש דיה יבתכ ףסוא לכ םע ותומ רחאל רסמנו ,(1852-1899)
רואל האצי ולש הילימיסקפ תרודהמ .(A 50 :ורפסמ) םויכ אצמנ אוה םש ,טשפדובב םיעדמל
.ח"כשת םילשורי ,רוקמ תאצוה ידי לע םוליצה ןמ םוליצבו ,1929 ,גאהב רב 'ג ידי לע
ןתינ וב םימיוסמ םיטרפ יפ לע ךא דיה-בתכ לש ונמזו ואצומ לע תועידי ונידיב ןיא
לש ןדקנה .רפוסה ידי לע השענ אלש ,אלמ דוקינ ללוכ דיה בתכ .הילטיאמ ואצומש רעשל
ולא םינוקיתו ,רפוסה לש ותרוסממ הנושה חסונ תרוסמל םאתהב ותוא היגה ףא דיה בתכ
,ירוקמ וניא (557-571 םידומע) דיה בתכ לש ןורחאה סרטנוקה .דיה בתכב הפי םיפקתשמ
.תרחואמ המלשה אוהו
,הנשמה לש תילארשי-ץראה חסונה תרוסמ לש רתויב קהבומה םלשה גיצנה וניה הז די-בתכ
הדוהי 'ר ידי לע התמיתח רחאל לארשי ץראב חתפתהש יפכ הנשמה חסונ תא ףקשמ אוה
ץראב םימכח ןושל תא גציימה ריכבה רוקמכ ןמפואק די בתכ תא עבק רשטוק 'י .אישנה
.לארשי
תורודהמב "םינפה חסונ"כ שמשל דיה-בתכ רחבנ ,הלועמה ותרוסמו ותומלש ,ותוקיתע םושמ
.הנשמה לש תויתרוקיב

:תרחבנ תורפס
.246-280 'מע ,ג"כשת םילשורי ,ןולי ךונח רפס ,ל"זח ןושל ,.י רשטוק
,ב ,ל"זח ןושלב םירמאמ ץבוק ,ונמזו ואצומ - הנשמה לש ןמפואק די-בתכ ,.מ הירא-תיב
.84-99 'מע ,ם"שת םילשורי
.123-130 'מע ,א"משת םילשורי ,תיתרוקיב הרודהמ - הרז הדובע הנשמ ,.ד לטנזור
'מע ,(ח"נשת) חל ,תודהיה יעדמ ,'דומלתה תורפסל הזינגה לש התמורת' ,.ד לטנזור
.276-274

 

 

משנה | תלמוד בבלי | אודות כתבי היד | אודות האתר

Back to Home Page

 

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

Hebrew University of Jerusalem

החוג לתלמוד

מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

האוניברסיטה העברית בירושלים

תנאי שימוש

צור קשר