To the Hebrew Homepage To the Hebrew Homepage
 מאוספי הספרייה הלאומית

ביבליוגרפיה של כתבי יד וספרים מאת דון יצחק אברבנאל ועליו, מבוסס על אוסף הספרייה הלאומית, במלאת 500 שנה לפטירתו.


דון יצחק אברבנאל – תולדותיו ומשנתו

אברבנאל - כתבי יד
אברבנאל (אודות) - כתב יד
אברבנאל - ביבליוגרפיה (ספרים)
אברבנאל - הגדות
אברבנאל - ביוגרפיות
אברבנאל - ביוגרפיות בלועזית
אברבנאל - מאמרים
אברבנאל - מאמרים בלועזית
אברבנאל - תרגומיםאברבנאל - כתבי יד
  1505 בערך. פרוש מורה נבוכים : קטעים מפירושו ל"מורה נבוכים", כפי שנרשמו מפיו בידי חיים יונה. ויניציאה. דף 19 ב-21 ב: שתי שאלות-קושיות על מו"נ ותשובות מאת ר"י אברבנאל.

  מאה ט"ז. פרוש התורה (פרשת בראשית). הפרוש מיוסד על דברי אברבנאל (דף 39א) בדרך פילוסופית. מתחלק לשלשה: פרוש הענין, "התועלת", "המשלים.

  מאה ט"ז-י"ז. שמים חדשים : על מורה נבוכים לרמב"ם. בכה"י: "שמים חדשים" מאת "דון יצחק אברבנאל".

  מאה י"ח. חדושים ומאמרים : על פרשיות התורה, נ"ך ומאמרי רז"ל, רובם מלוקטים מכתבי חכמי המאות טז-יח. יהודה אבן עטאר, סעדיה שוראקי, ר"ש ן' יפזי, דון יצחק אברבנאל. צפון אפריקה. הספריה

  מאה כ'. ילקוט הרועים. הילקוט סודר ע"י אברהם בן ישראל גרוישגליק, מכיל קטעים מתוך הכוזרי, מורה הנבוכים, פרוש אברבנאל למורה הנבוכים ומספר אילם.

  מפתח להערות אברבנאל בענייני נצרות. אוסף הערות בעיקר מפירושו לישעיהו, נאספו לפי מספרי דף, ההערות של "הרב, הרב המחבר" על רמזים בתנ"ך הנוגעים לנוצרים. אולי הכנה לצנזורה. הרשומה האחרונה הוא סביב התרגום על איכה ד:כא. כפי שמוזכר בספר אחר של אברבנאל, מעיני הישועה (דפוס אמשטרדם ת"ד).
אברבנאל (אודות) - כתב יד
  קבץ בערבית. כה"י כולל: כתאב אלטב (ספר ברפואה): ודלק מכתצר מן כתאב אלוגיז, קונטרס סגולות וקמעות, מעשיות בערבית ובסופו מעשיות על אישים יהודים כמו הראב"ע, הרמב"ם, שמואל אבוחצירה, ר' אברהם כלפון, ר' יצחק אברבנאל ועוד.

אברבנאל - ביבליוגרפיה (ספרים)
  (1512). [פרוש על נביאים ראשונים]. פיזרו, חמו"ל. [משאב אלקטרוני]

  (1520). נביאים אחרונים. [פיזרו], דפוס שונצינו.

  (1526). ספר משמיע ישועה. [שאלוניקי], (דפוס יהודה לבית גדליה). [משאב אלקטרוני]

  (1545). ספר ראש אמנה : בו שרשי וראשי האמונות. ויניציאה, מרקו אנטוניו יושטינאן.

  (1545). פרקי אבות. עם פי' ... רבינו משה בן מימון ; ועם פי' ... דון יצחק אברבנאל בן יהודה ... וקרא בשם ... נחלת אבות. ויניציה, מארקו אנטוניאו יושטיניאנו.

  (1551). מעיני הישועה : ... פרוש על ספר דניאל. [פירארה, דפוס שמואל צרפתי]. [משאב אלקטרוני]

  (1551). מרכבת המשנה : פירוש למשנה תורת אל. סביוניטה, דפוס טוביה פואה.

  (1557). ספר ראש אמנה : בו שרשי וראשי האמונות., עם תוספת מראה מקום מהתלמוד והפוסקים. קרימונה, וויצינצו קונטי.

  (1557). עטרת זקנים : עוד למד דעת ... מה הם צורו' היסודות ... סביוניטה, בבית טוביה פואה. [משאב אלקטרוני]

  (1567). פרקי אבות. עם פירוש הרב רבינו משה בר מיימון ועם פירוש ... דון יצחק אברבנאל ... בשם ... נחלת אבות. ויניציה, בבית מיסיר זורזי די קבאלי. [משאב אלקטרוני]

  (1574). שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן. ויניציאה, דפוס ז' דיגארא. [משאב אלקטרוני]

  (1579). פירוש התורה ... והוגה ... ע"י שמואל ארקוולטי. ויניציאה, זואן בראגדין. [משאב אלקטרוני]

  (1592). מפעלות אלהים : ... [בביאור חדוש העולם]. ויניציא, דפוס זואן דיגארה. [משאב אלקטרוני]

  (1631). דון יצחק אברבניאל : ור' משה אלשיך על הנבואה הל' מישעיה הנביא : גם נתוסף מה שחבר ר' שמעון מדברי הקדמונים.
  Lugduni Batavorum, B.& A. ELZEVIER.

  (1641). פירוש על נביאים אחרונים. אשר ... נדפס פעם אחד ועתה ... ראינו להדפיסו מחדש. אמשטרדם, [חמו"ל].

  (1644). ספר משמיע ישועה. אמשטרדם, עמנואל בנבנשתי.


  Back to Top  (1647). ספר מעיני הישועה : פרוש על ספר דניאל. [אמשטרדם], [חמו"ל].

  (1683). יונה : מקרא ותרגום יונתן עם פירוש רש"י וראב"ע ורד"ק ואברבנאל ... עם מסורה קטנה וגדולה ומראה מקום הכתובים. לייפציג, דפוס יושטינוס בראנד.

  (1686). פירוש על נביאים ראשונים. (Lipsiae, APUD M.G. WEIDMANNUM).

  (1687). פירוש על נביאים ראשונים ...  והביא כל פירושי המפרשים עם תוספת לקט שכחה ופאה אשר הוסיף ... כמוה'ר יעקב פידאנקי. המבורגו, דפוס טוימיס.

  (1700). משמיע ישועה [מקוצר לצרך הנוצרים ע"י וינקלר] . הלמשטט, חמו"ל.

  (1710). פירוש התורה... נדפס ... בויניציאה שנת של"ט... ; ועתה הוסיף... הענריך יעקב ביונים וסימנים ... וגם ... מראה מקומות. הענוויא, דפוס הענריך יעקב מבאסהייזין.

  (1734). פירוש החכם דון יצחק אברבנאל : Isaaci Abrabanelis commentatio in Testamentum Patriachae Iacobi ... in Latinam translata linguam... ac notis... ; illustrata a marco Pogh. = על ברכותיו של יעקב אבינו. Hafniae, J. C. ROTH.

  (1739). עטרת זקנים : ... עוד למד ... מה הם צורות היסודות ... . [אמשטרדם], יתמי שלמה פרופס.

  (1767). ספר משמיע ישועה . אופיבאך, דפוס הירש סג"ל.

  (1768). חמשה חומשי תורה : והוא תקון סופרים הוגה עפי' דקדוק לשונינו ... עם פי' רש"י ... ופירוש הרב דון יצחק אברבנאל ועוד נתוספו בו חדושים ... מוהר"ר שאול ... והעלום שמו החצר החדשה. אמשטרדם, ליב זוסמנש.

  (1770). ספר ראש אמנה : בו שרשי וראשי האמונות. אלטונא, דפוס משה בון.

  (1813). ראש אמנה : בו שרשי האמונות. טראנאפול, דפוס אוירבאך.

  (1828). ספר ישועות משיחו: ... ומתרץ ומסביר כמה אגדות ומדרשי' המדברי' מענין משיחינו וסותרים זה את [רוסיה-פולין], חמו"ל.

  (1828). ספר ישועות משיחו : ... לבאר דברי התורה והנביאים והרבה מאמרי ומדרשי רז"ל ... [אוסטרהא?], א' ביסלכיס. [משאב אלקטרוני]

  (1828). ספר שמים חדשים : ... על פרקי הרב המורה הרמב"ם להכריע דעת החידוש ... רעדלהיים, וואלף היידנהיים. [משאב אלקטרוני]

  (1831). פירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים לרבינו משה בן מיימון ... הוצאתי לאור ... משה ... מבני ישראל הלוי לנדא והוספתי עליו הערות ... בשם מורה לצדקה. פראג, משה לנדא, [חמו"ל]. [משאב אלקטרוני]

  (1850). ספר עטרת זקנים. לעמבערג, דפוס שרענציל.

  (1857). מכתב מהרב דון יצחק אברבנאל זלה"ה להנכבד יחיאל מפיסא ז"ל. אוצר נחמד, מחברת שניה.

  (1860). ספר מעיני הישועה : פרוש על ספר דניאל. שטעטטין, ר. גראסמאן וא. שרענציל.

  (1860). ספר אברבנאל : פירוש התורה . טשערנאוויץ, דפוס Johann Eckhardt und Sohn.

  (1861). ספר ישועות משיחו : כולל דרושים ... בעניני הגאולה וביאת משיח צדקנו ... קעניגסבערג, דפוס גרובער עט לאנגריען.

  (1861). ספר משמיע ישועה . קאניגסבערג, דפוס א. ראסבאך.

  (1861). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונות. קעניגסבערג, דפוס גרובער עט לאנגריען.

  (1862). פירוש התורה : ... להבין ולהשכיל. ווארשא, דפוס יואל לעבענזאהן.

  (1863). מפעלות אלהים ; והוגה ... על ידי ... כמהר"ר יצחק גרשון. Lemberg, דפוס י. ב"ק.


  Back to Top  (1871). משמיע ישועה ; הובא לביה"ד ע"י ... ליבער שיללער. Lemberg, דפוס ב.ל. נעכעליס.

  (1872). ספר מורה נבוכים להרב ... משה בן מיימון הספרדי ; בהעתקת הרב ר' שמואל אבן תיבון עם שלשה פירושים ... ; ה"ה אפודי, שם טוב, ן' קרשקש, והרביעי ... להשר ... דון יצחק אברבנאל. ‫ ווארשא דפוס י' גאלדמאן.

  (1881). ספר יונה : עם שני באורים ... האחד ... דון יצחק אברבנאל ... והשני ... מהגאון ... אליהו במו"ה שלמה זלמן. ווילנא, דפוס א"צ קאצינעלינבויגען.

  (1881). ראש אמנה : יכלכל שרשי וראשי האמונה ; בהוצאת הר"ר נפתלי הערץ בהר"מ סנדר הערצאג. ווארשא, דפוס י. אלאפין.

  (1884). ראש אמנה : שרשי וראשי האמונה. ווארשא, אפרים בוימריטטער.

  (1887). ספר יונה : עם שני באורים ... האחד ... דון יצחק אברבנאל והשני מהגאון ... אליהו במו"ה שלמה זלמן מק"ק ווילנא. לעמבערג, דפוס אורי זאב סאלאט.

  (1895). עטרת זקנים : מלמד לאנוש ... בהשגחה פרטית ... ; ונלוה בסופו ס' ובראשו מאמר ... מראות אלהים המכלכל תולדותיו צורות היסודות ; מאת דובערוש בן אלכסנדר טורש. ווארשא, דפוס ב. טורש.

  (1953). פרקי אבות עם פירוש ... רבנו משה בן מימון ; ועם פירוש נחלת אבות מהשר ... ניו יורק, דפוס האחים טברסקי.

  (1954). פירוש [התנ"ך]. יפו, תורה ודעת.

  (1959). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונה . תל אביב, ספרייתי.

  (1959). פירוש אברבנאל על התורה. [New York], ספראגראף קא.

  (1960). ספר משמיע ישועה. ירושלים, [חמו"ל].

  (1964). פירוש על התורה ; נדפס עם כל ההוספות ... מוגה ... ע"י אחד הרבנים ... תושב ירושלים. ירושלים, בני אברבנאל.

  (1966). ספר שמים חדשים : על פרקי הרמב"ם להכריע דעת החידוש על דעת הקדמות . [ירושלים, חמו"ל].

  (1967). מפעלות אלהים . ירושלים, [חמו"ל].

  (1967). ספר ישועות משיחו : כולל דרושים ... וחקירה ... בענייני הגאולה וביאת משיח צדקנו ... (Jerusalem : [חמו"ל], 1967).

  (1968). ספר עטרת זקנים : מלמד ... בינת שדי ... בהשגחה פרטית ... ; ונלוה בסופו ספר "צורות היסודות" ... ובראשו מאמר ... מראות אלהים המכלכל תולדותיו ... מאתי דובערוש בן אלכסנדר טורש. ירושלים, [חמו"ל].


  Back to Top  (1970). פרקי אבות עם פירוש ... רבנו משה בן מימון ; ועם פירוש נחלת אבות ... [מאת] רבנו דון יצחק אברבנאל בן ... יהודה ... יצא לאור ע"י משפחת זילברמן. ירושלים, (דפוס י. מנונזון).

  (1971). שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן. [לונדון], [חמו"ל].

  (1971). כתבים נבחרים.לונדון,ׂ(GREGG, FARNBOROUGH)

  (1971). מפעלות אלהים. [לונדון], [חמו"ל]. [בתוך: כתבים נבחרים].

  (1971). ספר שמים חדשים , הוסד על פרקי הרב המורה הרמב"ם. לונדון, [חמו"ל]. [בתוך  : כתבים נבחרים].

  (1971). עטרת זקנים : חברו החכם ... יצחק אבראבניאל ... עוד למד דעת ... מה הם צורו' היסודות . [לונדון], [חמו"ל]. [בתוך: כתבים נבחרים].

  (1971). ראש אמנה. [לונדון], [חמו"ל]. [בתוך: כתבים נבחרים].

  (1977). ספר ישועות משיחו: כולל דרושים ... בענייני הגאולה וביאת משיח ... [ניו יורק], (דפוס האחים גרויס).

  (1979). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונות . [ניו-יורק, חמו"ל].

  (1982). ספר יונה : עם שני באורים ... האחד מהנשר ... דון יצחק אברבנאל, והשני מהגאון ... אליהו במו"ה שלמה זלמן מק"ק ווילנא. תל אביב, חמו"ל.

  (1987). מדרש אברבנאל : מבחר הגיונותיו עה"ת ; ערוך עם מבוא על-ידי יוחנן לדרמן. ירושלים, י' לדרמן.

  (1988). מפעלות אלהים ; בצירוף מבוא והערות לכל מאמר מאת ברכה גנוט-דרור. ירושלים, ר' מס.

  (1988). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונות . ירושלים, [חמו"ל].

  (1989). מקראות גדולות אורים גדולים : ספר ... מן עשרים וארבעה כתבי קודש, עם פירוש האברבנאל, פירוש הגר"א, אדרת אליהו השלם, פירוש המלבי"ם נחלת יהושע השלם. ירושלים, מכון אבן-ישראל.

  (1993). ספר ישועות משיחו : והוא חיבור ... על ... אגדות ... מענייני ארבע מלכויות, משיח צדקנו והגאולה העתידה בפרט. ונילוה אליו בסופו קונטרס ... בשם "מצמיח ישועות" : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות המדברים בענייני הצפיי ה לגאולה העתידה, בתוספת מפתח ... [מאת פנחס הכהן סקלי] . ירושלים, אוצר הפוסקים.

  (1993). ספר מפעלות אלקים : ... בענין אמונת חידוש העולם ועניני ומהות הניסים והנפלאות והפסד העולם ומצב הנשמות באלף השביעי וביאור הרבה הגדות ... ונלוה אליו קונטרס ... בשם תפארת אלוקים : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות בעניני הניסים והנפלאות ומהותם ... ובתוספת מבוא ... הערות והארות והשוואות לספר מפעלות אלוקים. [נלקט ע"י ... פנחס כהן סקלי] . ירושלים, אוצר הפוסקים.

  (1993). ראש אמנה ; ההדיר בצירוף מבוא, הערות ונספחים מנחם קלנר. רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן.

  (1994). עטרת זקנים ; בראש הספר מאמר מראות א-להים : המתאר את תולדות המחבר מאת דובערוש בן אלכסנדר טורש. ירושלים, צור אות.


  Back to Top  (1997). פירוש התורה ; על פי דפוס ראשון וכתבי יד עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות והערות מאת אבישי שוטלנד. ירושלים, חורב.

  (1999). ספר ישועות משיחו : והוא חיבור ... והרבה אגדות ... המדברים מעניני ארבע מלכיות, משיח צדקנו והגאולה העתידה ... בתוספת מפתח ... [מאת פנחס הכהן סקלי ונילוה אליו בסופו קונטרס ... מצמיח ישועות : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות המדברים בענייני הצפייה לגאולה העתידה. בתוספת מפתח [מאת פנחס כהן סקלי] . ירושלים, אוצר הפוסקים.

  (1999). ספר מפעלות אלקים : ... בענין אמונת חידוש העולם ועניני ומהות הניסים והנפלאות והפסד העולם ומצב הנשמות באלף השביעי וביאור הרבה הגדות ... ונלוה אליו קונטרס ... בשם תפארת אלוקים : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות בעניני הניסים והנפלאות ומהותם ... ובתוספת מבוא ... הערות והארות והשוואות לספר מפעלות אלוקים [נלקט ע"י פנחס כהן סקלי] . ירושלים, מכון אוצר הפוסקים.

  (2002). פרקי אבות : עם פירוש הרמב"ם ועם קיצור אברבנאל אשר סידר וערך... רבי יעקב ב"ר אליקים הילפרין, רב... בלבוב. ירושלים, מכון ירושלים.

  (2004). פרקי אבות. עם פירוש ... רבנו משה בן מימון ; ועם פירוש נחלת אבות מהשר ... יצחק אברבנאל בן ... יהודה. ירושלים, משפחת זילברמן.

  (2005). ספר פרקי דרבי אליעזר : ... ונוספו עליו הפירושים ... : ביאור הרד"ל השלם להג"ר דוד לוריא, פירוש מהרז"ו להג"ר זאב וולף איינהורן, בית הגדול - ביאור מספיק להג"ר אברהם אהרן ברודא, ולא עוד אלא להג"ר אליהו האיתמרי, פר אחד להג"ר חיים פלאג'י, הגהות היעב"ץ להג"ר יעקב עמדין, ובסוף באו כנספחים פירושים מרבותינו פירוש רבי יהודה בן מלכה עם הגהות רבי יצחק דמן עכו מכ"י, פירוש רבי ידעיה הפניני מכ"י, פירוש האברבנאל לפי' כ"ח, צילום דפוס ראשון קושטא ר"ע, כולם מסודרים ומעובדים מחדש בתוספת השמטות מכת"י. ירושלים, זכרון אהרן. ע' 47-65.

  (2008). ספר ישעיהו : עם פירוש משולב ומשובץ יסוד מלכות ... עם פירוש רש"י ערכתי וסדרתי ... יוסף שלום הלוי וינפלד. ירושלים, אשכול. בסוף הספר מפתח 358 נבואות ישעיה כפי שחילק אברבנאל.


Back to Topאברבנאל - הגדות
  (1506). ראש אמנה : [על שרשי האמונה וראשי יסודי הדת]. קושטאנטי, דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש, יצחק קספוטה ; כולל גם ספריו: זבח פסח : [על הגדה של פסח], עם הפנים נחלת אבות : [על פרקי אבות], עם הפנים. [משאב אלקטרוני]

  (1545). זבח פסח ... פירוש בהגדות הפסח ... ודרושים וטעמים. ונציה, דפוס יושטיניאן.

  (1557). ספר זבח פסח : הוא פירוש בהגדו' הפסח כולל פרשיות ודרושים. קרימונה, וויצנצו קונטי.

  (1561). זבח פסח : הגדה עם פירוש ... ונוסף עליו ... טעם וסוד ארבע כוסות ... וכל הדינים אשר ינהג בליל פסח הן קהל הספרדי הן עם האשכנזים. ריווא דטרינטו, [חמו"ל].

  (1592). זבח פסח : ... הוא פירוש בהגדות הפסח. ביסטרוויץ , על ידי קלונימוס בן מהר"ר מרדכי יפה.

  (1604). ספר קצור אברבנאל : על פרקי אבות ועל סדר ההגדה אשר חיבר ותיקן ... מהר"ר יעקב בר אליקים היילפרון. לובלין, דפוס צבי בר אברהם קלונימוס יפה.

  (1695). סדר הגדה של פסח : עם פירוש [מהשר יצחק בן יהודה אברבנאל] וציורים ... ונוסף על זה כל המסעות במדבר ... וצורת בית המקדש ... על לוחות נחושת ע"י הבחור אברהם בר יעקב ממשפחת אברהם אבינו. אמשטרדם, דפוס אשר אנשל בן אליעזר ויששכר בער בן אליעזר. [משאב אלקטרוני]

  (1770). הגדה : סדר של פסח עם הפירוש ... אברבנאל ... וצורות ... בחרט בנחושת קליל. פיורדא, דפוס איצק בן ליב ב"ב [בוכבינדר].

  (1792). הגדה של פסח : עם פירוש המכונה אברבנאל וגם בלשון אשכנז. נאווידוואהר, דפוס יאהן אנטאן קריגר.

  (1834). סדר הגדה של פסח : אדער פארטראג ... אינ'ז ריין דייטשע איבערזעטצט ... עוד תמצא ... פירוש צלי אש ... והוא קיצור זבח פסח מהרב דון יצחק אברבנאל ... ; ולקט ... כמוהר"ר יהודה אריה ממודינא והוסיף בה כמה דברים ... מלוקטים מספר עקדה ומפירוש בעל עוללות אפרים וגם פירוש על חד גדיא מהמחבר מטה אהרן. זולצבאך, דפוס ש' ארנשטיין.

  (1872). זבח פסח שחיבר הרב ... והוא פירש ... על הגדה של פסח, אברהם יהושע העשיל דראקער. לעמבערג, (דפוס ש.ל. קווגעל לעווין ושותפם).

  (1895). הגדה של פסח : ... עם חמשה פירושים: ... אבודרהם, אברבנאל, סדר היום, על פיוט חד גדיא פירוש מטה אהרן, פירוש מים יחזקאל. לעמבערג, פ' באלאבאן.


  Back to Top  (1936). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א) זבח פסח ה... שלם מאת דון יצחק אברבנל ב) שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא. ג) פירוש השלם מהגאון אלי' מווילנא, ד) פירוש השלם מהגאון ר' יעקב מעמדין. לאדז, מסורה.

  (1962). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... . מאת ארבעה עמודי עולם ... ה"ה ... זבח פסח השלם מאת ... דון יצחק אברבנל ... שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא ... פירוש השלם מהגאון ר' אלי' מווילנא ... פירוש השלם מהגאון ר' יעקב מעמדין. בני ברק, [חמו"ל].

  (1969). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א) זבח פסח השלם מאת דון יצחק אברבנל ... ב) שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא ג) פירוש ... מהגאון אלי' מווילנא ד) פירוש ... מהגאון ר' יעקב מעמדין. ניו יארק, דפוס א"י פריעדמאן.

  (1975). סדר הגדה של פסח בלשון הקדש : ופתרונו בלשון אשכנזים ... הכינה וגם חקרה ... כמ"ר ישראל הזפרוני ... ואלה מוסיף ... פירוש צלי אש והוא קצור זבח פסח מהרב ... דון יצחק אברבנאל. (בני ברק, ש' מור).

  (1984). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א. זבח פסח השלם מאת ... דון יצחק אברבנאל ... ב. שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא. ג. פירוש השלם מהגאון ר' אלי' מווילנא. ד. פירוש השלם מהגאון ר' יעקב מעמדין. ירושלים, (ספרים תורניים).

  (1985). הגדה של פסח : עם ילקוט ראשונים ואחרונים : א.שבלי הלקט. ב. כל בו. ג. אבודרהם. ד. זבח פסח לאברבנאל. ה. פע' האלשי"ך. ו. פי' של"ה. ז. פי' היעב"ץ. ח. פי' הגר"א ועתה הוספנו את פירושו של מוהר"ר שמעון בה"ר צמח ... כמו"כ הוספנו פי' נהורא השלם והלכות פסח. בני ברק,(המסורה).

  (1986). הגדה של פסח : [עם פירוש ... האברבנאל וציורים נאים ... ונוסף על זה כל המסעת במדבר עד חלוקת הארץ לכל שבטי"ה, ישראל וצורת בית המקדש ... חרות על לוחת נחשת]. תל אביב,נהר.

  (1986). סדר הגדה של פסח כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים : ... עם פירוש אברבנאל ופירו' ע"פ הסוד וציורים נאים מהאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו וצורת בית המקדש ... מעשי ידי ... אורי פייבש בן כהר"ר יצחק אייזק סג"ל. תל אביב, נהר.

  (1986). קיצור אברבנאל על פרקי אבות והגדה של פסח. מהרה"ג יעקב בן אליקים היילפרין. ירושלים, מכון ירושלים.

  (1989). קצור אברבנאל על הגדה של פסח. [הרב יעקב היילפרין]. -- יוצא לאור מחדש ע"י יוחנן לדרמן. ירושלים,שחרור.

  (1990). מעלה בית חורין : והוא סדר הגדה של פסח עם פירושי' ... מהר"ם אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים ... אברבנאל ... ופי' על חד גדיא ודיני בדיקת חמץ ... לישת מצות ... הגעלה. FORUM, BEOGRAD

  (1994). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א) זבח פסח השלם מאת ... דון יצחק אברבנל ... ב) שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא. ג) פירוש השלם מהגאון ר' אלי מווילנא. ד) פירוש השלם מגאון ר' יעקב עמדין. [ירושלים], המוסד לעידוד לימוד התורה.

  (1995). הגדה של פסח עם פירוש הרב דון יצחק אברבנאל. ובסופה שיר השירים עם פירוש המלבי"ם.ירושלים, צור-אות.

  (2005). סדר הגדה של פסח עם באור חדש מדרש הגדה : יפלס נתיב בעמק הפשט, יפרש קשור וחבור המאמרים זה לזה יבאר דברי חכמים ... מאת ... מוה"ר מאיר ליבוש מלבים. עם עשרה מאמרות : והם הערות בבאורי מאמרי חז"ל מאתי נפתלי בהגאון ... אברהם משכיל לאיתן ; ונלוה עליהם שנים עשר ענינים מחודשים: א. כל דיני בדיקת חמץ וערב פסח וכל הלכות הסדר. ב. מנהגי הגר"א עם תוספות כל המנהגים ודברי הפוסקים עם באור ... מאת ... מו"ה יחיאל העליר. ג. סדר קורבן פסח וסדר אפיקומן מספר מצות השם/ [מאת ברוך בן צבי הירש הלפרין]. ד. סדר של פסח בחרוזים מהגאון בעל כנסת הגדולה [=חיים בן ישראל בנבנישתי]. ה. פירוש לקידוש. ו. פירוש לברכת המזון, ז. מסורת ההגדה : מראה מקומות המאמרים במשנה, תלמוד בבלי ... ומדרש. ח. פירוש האברבנאל על שפוך חמתך והלל. ט. פירוש פני אדם על הלל הגדול ופירוש נשמת ... עד גמירא. י. חסד לאברהם : פירוש ... מהרב ... אברהם בערוש פלאהם. יא. פירוש מהגאון חתם סופר על אחד מי יודע. יב. פירוש מטה אהרן על חד גדיא [אהרן בן משה תאומים] וכעת נדפס מחדש ... ובהגה"ה מדוייקת ע"י הצב"י יהודה בראון. ניו יורק, צ.י. בראון.

  (2006). סדר הגדה של פסח עם באור חדש מדרש הגדה : יפלס נתיב בעמק הפשט, יפרש קשור וחבור המאמרים זה לזה יבאר דברי חכמים ... מאת ... מוה"ר מאיר ליבוש מלבים. עם עשרה מאמרות : והם הערות בבאורי מאמרי חז"ל/ מאתי נפתלי בהגאון ... אברהם משכיל לאיתן ; ונלוה עליהם שנים עשר ענינים מחודשים: א. כל דיני בדיקת חמץ וערב פסח וכל הלכות הסדר. ב. מנהגי הגר"א עם תוספות כל המנהגים ודברי הפוסקים עם באור ... מאת ... מו"ה יחיאל העליר. ג. סדר קורבן פסח וסדר אפיקומן מספר מצות השם [מאת ברוך בן צבי הירש הלפרין]. ד. סדר של פסח בחרוזים מהגאון בעל כנסת הגדולה [=חיים בן ישראל בנבנישתי]. ה. פירוש לקידוש. ו. פירוש לברכת המזון, ז. מסורת ההגדה : מראה מקומות המאמרים במשנה, תלמוד בבלי ... ומדרש. ח. פירוש האברבנאל על שפוך חמתך והלל. ט. פירוש פני אדם על הלל הגדול ופירוש נשמת ... עד גמירא. י. חסד לאברהם : פירוש ... מהרב ... אברהם בערוש פלאהם. יא. פירוש מהגאון חתם סופר על אחד מי יודע. יב. פירוש מטה אהרן על חד גדיא [אהרן בן משה תאומים] / וכעת נדפס מחדש ... ובהגה"ה מדוייקת ע"י הצב"י יהודה בראון. ניו יורק, צ.י. בראון.

  (2007). הגדה של פסח : עם פירוש זבח פסח לרבינו דון יצחק אברבנאל ; יו"ל על-פי דפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, הערות וביאורים מאת ישראל מאיר פרסר. ירושלים, מוסד הרב קוק.

Back to Top


אברבנאל - ביוגרפיות
  הס, י. (2001). סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה לאור תפיסתו את מהות התורה . [רמת גן, חמו"ל].

  כהן, י. (1992). הרב והשר דון יצחק אברבנאל : מנהיג יהודי ספרד בתקופת הגרוש לפני 500 שנה (רנ"ב-תשנ"ב). ירושלים, ההסתדרות הציונית העולמית - המחלקה לחינוך לתרבות [!] תורנית בגולה.

  לטריס, מ. ציון וירושלם : תולדות דון יצחק אברבנאל. גאלאטץ, דפוס קאמערציאלא.

  לנדא, י. ל. (1919). דון יצחק אברבנאל : חזיון הסטורי בחמש מערכות . יוהניסבורג, אמנות.

  מצקר, י. (1941). דאן יצחק אברבנאל: 1437-1509. ניו יארק, דעפארטמענט פון ארבעטער-רינג.

  נתניהו, ב. (2005). דון יצחק אברבנאל : מדינאי והוגה דעות . ירושלים, שוקן.

  סקלי, ס. כ. (2005). הרטוריקה ההומניסטית של דון יצחק אברבנאל : רטוריקה, היסטוריה ומסורת בהקדמותיו ומכתביו. [תל אביב, חמו"ל].

  פסטרנק, ע. (2000). יחסו של ר' יצחק אברבנאל (רי"א) לתורת הנבואה של הרמב"ם. [ירושלים, חמו"ל].

  קהלה קדושה ספרדים. (1937). תודה וקול זמרה לה' : לזכרון חמש מאות שנה ליום הולדת השר הגאון דון יצחק אברבנאל ז"ל ולספר בשבחו בביה"כ ק"ק ספרדים שער השמים יצ"ו בלונדון ביום א' חמשה ועשרים יום לחדש תמוז שנת ו'י'ז'ר'ע' י'צ'ח'ק' ב'א'ר'ץ' ההיא לפ"ק. לונדון, Vestry of the Spanish and Portuguese Jews' Congregation Bevis Marks.

  קרנץ, פ. (1903). דון יצחק אברבנאל : און זיינע זיהן : זייער לעבען און טהעטיגקייט אין פארבינדונג מיט דער געשיכטע פול גלות שפאניען. ניו יארק, STAR HEBREW BOOK CO.

  קרנץ, פ. (1907). דון יצחק אברבנאל : און זיינע זיהן : זייער לעבען און טהעטיגקייט. ניו יארק, אינטערנאציאנאנלע ביבליאטהעק.

  רבי, ש. (1900).תולדות השר דון יצחק אברבנאל : קורות חייו ... דון יצחק אברבנאל וקורות ספריו וצאצאיו : ספורים וקורות גליות שפניה ופורטוגל וקורות האינקויזיציה. פאדגארזע, שאול חנניה דייטשער.

  רבי, ש. (1900). תולדות השר דון יצחק אברבנאל : 1. ביאגראפיע ... פון יצחק אברבנאל ... 2. צעהן געשיכטען פון גלות שפאניע ... [ועוד]. האבען וויר דאס מעתיק געווען אויף עברי טייטש, פאדגארזע, דפוס ש"ח דייטשער.

  שמואלי, א. (1963). דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד. ירושלים, מוסד ביאליק.

Back to Top


אברבנאל - ביוגרפיות בלועזית
  Attias, J.-C. and Y. b. Y. Abravanel (1992). Isaac Abravanel, la memoire et l'esperance : textes choisis, traduit de l'hebreu, annotes et precedes d'une presentation. Jean-Christophe Attias. Paris, Editions du Cerf.

  Awerbuch, M. (1985). Zwischen Hoffnung und Vernunft : Geschichtsdeutung der Juden in Spanien vor der Vertreibung am Beispiel Abravanels und Ibn Vergas. Berlin [West] , Institut Kirche und Judentum.

  Borodowski, A. F. (2003). Isaac Abravanel on miracles, creation, prophecy, and evil : the tension between medieval Jewish philosophy and biblical commentary. New York, P. Lang.

  Feldman, S. (2003). Philosophy in a time of crisis : Don Isaac Abravanel, defender of the faith. London, Routledge.

  Gaon, S. (1993). The influence of the Catholic theologian Alfonso Tostado on the Pentateuch commentary of Isaac Abravanel. Hoboken, N.J., Ktav Pub. House.

  Goetschel, R. (1996). Isaac Abravanel : conseiller des princes et philosophe (1437-1508). Paris, Albin Michel.

  Goetschel, R. (2000). Don Abravanel ; un ebreo alle corti d'Europa. Genova, ECIG, Edizioni culturali internazionali Genova.

  Goodman, P., I. Gonzalez Llubera, et al. (1937). Isaac Abravanel; six lectures. Cambridge, University Press.

  Guttmann, J. (1916). Die religionsphilosophischen Lehren des Isaak Abravanel. Breslau, M. & H. Marcus.

  Heschel, A. J. (1937). Don Jizchak Abravanel. Berlin, E. Reiss.

  Heschel, A. J. and E. Stein (1938). Don Jicchak Abravanel. Lwow, Nakladem T-wa Przyjaciol Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

  Keller, G. W. and S. Helner (1800). [Demut Yirmeyahu ...], sive, Convenientiam disconvenientem r. Abarbanelis : quam Mosen inter atque Jeremiam occasione loci Deut. XVIII, 15,18 instituit ...; publico examini submittit praeses Gottlieb Wilhelm Keller ; respondente Samuel Helner. [Vratislaviae?], Typ. H. Beter.

  Komlos, O. (1937). Don Izsak Abravanel mukodese es korahoz valo viszonya; irta, Komlos Otto. Budapest, [s. n.].

  Lawee, E. (1994). "Inheritance of the fathers" : aspects of Isaac Abarbanel's stance towards tradition. Ann Arbor, Michigan, UMI.

  Lawee, E. (2001). Isaac Abarbanel's stance toward tradition : defense, dissent and dialogue. Albany, State University of New York Press.

  Levy, S. (1939). Isaac Abravanel as a theologian : an address delivered at the Conference of Anglo-Jewish Preachers, Wednesday, June 29, 1938, in honour of the 500 hundredth anniversary of the birth of Isaac Abravanel (1437-1508). London, Williams, Lea & Co.

  Levy, S. (1970). La cite humaine d'apres Isaac Abravanel. [Strasbourg], [s. n.].

  Lipiner, E. (1997). Two Portuguese exiles in Castile Dom David Negro and Dom Isaac Abravanel. Jerusalem, Magnes Press.

  Maius, J. H. and C. F. Bischoff (1708). Dissertatio historico-philologica De origine, vita, atque scriptis Isaaci Abrabanielis ... . Altdorf, Literis J.W. Kohlesii.

  Melinek, A. (1952). Don Isaac Abrabanel : his life and times. [London], Jewish Religious Educational Publications.

  Minkin, J. S. (1938). Abarbanel and the expulsion of the Jews from Spain. New York, Behrman's Jewish book house.

  Netanyahu, B. Z. (1953). Don Isaac Abravanel, statesman and philosopher. Philadelphia, Jewish Publication Society of America.

  Netanyahu, B. Z. (1968). Don Isaac Abravanel, statesman and philosopher. Philadelphia, Jewish Publication Society of America.

  Netanyahu, B. Z. (1972). Don Isaac Abravanel, statesman and philosopher. Philadelphia, Jewish Publication Society of America.

  Netanyahu, B. Z. (1998). Don Isaac Abravanel : statesman & philosopher. Ithaca, Cornell University Press.

  Reines, A. J. (1970). Maimonides and Abrabanel on prophecy. Cincinnati, Hebrew Union College Press.

  Ricci, B. (1566). Oratio Bartho. Ricii pro Isacho Abravanelio hebreo ad Herc[Ulem] II Atestium. [Ferrarie], [Per Franciscum Rubeum Vale[N]tianum].

  Rosenthal, E. I. J. (1937). Don Isaac Abravanel : financier, statesman and scholar, 1437-1937. Manchester, Manchester University Press.

  Rosenthal, L. (1937). Don Isaac Abravanel. Koeln, M. Klestadt.

  Sarachek, J. (1938). Don Isaac Abravanel. New York, Bloch Pub. Co.

  Schachnowitz, S. (1937). Don Jizchak Abarbanels Leben und Lebenswerk. Frankfurt am Main, Herman-Verlag.

  Soil, H. (1938). Don Isaac Abravanel, (1437-1508) : sa vie et ses oeuvres. Paris, Fondation Sefer.

Back to Top


אברבנאל - מאמרים
  אורבך, א. א. (1998). המדינה בעיני דון יצחק אברבנאל. מחקרים במדעי היהדות א: 462-469.

  אלבוים, א. (2001). "שהיו מסובין בבני ברק." המעין מא ג: 1-5.

  אלבוים, י. (1999). "עקבות ספרות מגורשי ספרד ביצירת יהודי פולין במאה הט"ז." פעמים 80: 33-43.

  בן-פורת, א. (2001). "הערות והארות בשיטתו של רח"ק בדבר "אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו". דעת 46: 29-44.

  בן-שלום, ר. (2001). "מיתוס ומיתולוגיה של יוון ורומא בתודעה ההיסטורית של יהודי ספרד בימי הביניים". ציון סו ד: 451-494.

  בר, י. (1937). "דון יצחק אברבנאל ויחסו אל בעיות ההיסטוריה והמדינה." תרביץ ח: 241-259.

  גרוס, א. (1989). "ר' יוסף חיון ור' יצחק אברבנאל - יחסים אינטלקטואליים". מיכאל יא: כג-לג.

  גרוסמן, א. (2006). "הציפיה לנס שמימי מנעה פעילות יזומה לקירוב הגאולה : על המשיחיות ומקומה של האשה במשנתו של דון יצחק אברבנאל." האומה 163: 69-74.

  גרוסמן, י. (2007). "יחסו של אברבנאל לקיום מבע רב משמעי במקרא : פרספקטיבה ספרותית." בית מקרא נב: 126-138.

  הס, י. (2006). "היחס ל"כפל ענין במלות שונות" בפרשנותו של ר' יצחק אברבנאל." שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז: 231-258.

  הס, י. (2005). "יחסו של אברבנאל להימצאותן של מילים רב משמעיות במקרא." בית מקרא 50 ב: 146-162.

  הס, י. (2005). "לבעיית הימצאות דברי רבי יצחק עראמה בכתבי רבי יצחק אברבנאל." סיני קנד: קנט-קנד.

  הס, י. (2008). "שלמות התורה כעיקרון מנחה בפירוש אברבנאל." משלב מא: 79-86.

  הקר, י. (2007). "איגרת ר' מאיר עראמה נגד ר' יצחק אברבנאל והתקבלותה : חידה שבאה על פתרונה". תרביץ עו ג-ד: 501-518.

  וכסמן, מ. (1938). "דון יצחק אברבנאל". ספר השנה ליהודי אמריקה: 68-100

  כרמולי, א. (1857). תולדות החכם השלם דון יצחק אברבנאל ודברי ימי חיי בניו ובני בניו נין ונכדו. אוצר נחמד, מחברת שניה: 47-65.

  ליבוביץ, י. (1979). הגאולה ואחרית הימים אצל אברבנאל. גאולה ומדינה: 111-120.

  ליפשיץ, א. "הגישה הפרשנית של ר' אברהם אבן-עזרא ור' יצחק אברבנאל אל הנבואות שנאמרו לעתיד." הקונגרס העולמי למדעי היהדות 6 א: 133-139.

  מאק, ח. (2007). בעיניו של אברבנאל : אחאב ואיזבל, כרם נבות וגירוש ספרד. תשורה לעמוס: 257-268.

  מיארה, מ. (1993). "עדויות על גירוש ספרד בפירושו של דון יצחק אברבנאל." מכלול ו: 27-43.

  מלמד, א. (1992). "ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו - דרמה של טעויות." דעת 29: 69-81.

  נבו, י. (1992). "גלות וגאולה בהגותו של דון יצחק אברבנאל." סיני קי (אייר-ניסן): לו-נז.

  ניסן, מ. (1988). "יסודות במשנתו המדינית של הרב יצחק אברבנאל לגבי יחסי ישראל ואומות העולם." כיוונים 37: 61-69.

  סגל, י. (1938). "ר' יצחק אברבנאל בתור פרשן המקרא". תרביץ ח : 261-299.

  סיראט, ר.-ש. (1992). "לשון סיפור גירוש יהודי ספרד של דון יצחק אברבנאל (מבוא לפירוש לספר מלכים)." ברית עברית עולמית: כנס 8: 39-54.

  סמולר, ל. (1973). המלוכה בהשקפת עולמו של אברבאנל. הגות עברית באמריקה ב: 134-157.

  פלאי, מ. (1997). "הביוגרפיה כז'אנר בהשכלה : דמותו של יצחק אברבנאל כמשכיל המגשר בין שתי תרבויות." מחקרי ירושלים בספרות עברית טז: 75-88.

  קושלבסקי, ש. (2007). "הנבואות על צור לפי אברבנאל." המעין מז ד: 25-32.

  קלנר, מ. (1984). "כפירה בשוגג בהגות יהודית בימי-הביניים : הרמב"ם ואברבנאל מול רשב"ץ ורח"ק?" מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג ג: 393-403.

  קלפפיש, ה. (1992). "צוויי ספרד-געשטאלטן דורך יידיש מזרח-אייראפעישע אויגן אין פינפהונדערטסטן יאר נאך גירוש-שפאניע ". ירושלימער אלמאנאך 22: 124-140.


  Back to Top  רביצקי, א. (1989). על מלכים ומשפטים בהגות היהודית בימי הביניים. תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי הביניים: 469-491.

  רגב, ש. (1990). התגלות קולקטיבית ומעמד הר-סיני אצל הרמב"ם ומפרשיו : נרבוני, שם טוב ואברבנאל. ספר היובל לשלמה פינס ב: 251-265.

  רגב, ש. (1987). "משיחיות ואסטרולוגיה בהגותו של רבי יצחק אברבנאל." אסופות א: קפז-קסט.

  רגב, ש. (1988). "בחירת עם ישראל בהגותו של רבי יצחק אברבנאל." אסופות ב: רפג-רעא.

  רגב, ש. (1992). "השיטה הפרשנית של האברבנאל." מחניים 4: 242-249.

  רגב, ש. (1994). גירוש וגאולה בעיני הוגים מגורשים. תרבות יהדות ספרד: 205-211.

  רגב, ש. (2001). "נוסח ראשון של פירוש אברבנאל לספר דברים." קובץ על יד טו: 285-380.

  רגב, ש. (2002). מדרגת נבואתו של אברהם על פי רמב"ם, אברבנאל ור' אליעזר אשכנזי. אברהם אבי המאמינים: 177-189.

  רוזנבליט, פ. (1979). מלכות ומדינה בתפיסתו של דון יצחק אברבנאל. גאולה ומדינה: 177-189; 283-291.

  רוזנסון, י. (1997). "רבי יצחק אברבנאל כמתווה דרך לציונות הדתית." קובץ הציונות הדתית א: 309-314.

  רכס, ר. (2004). "מה בין "ניסיון" ל"ייסורים של אהבה"?" מעליות כד: 199-225.

  שביד, א. (2005). פרשת ויגש : יהודה ויוסף - שתי דרכים סותרות אל המלכות; ביקורת המלכות במשנת ר' יצחק אברבנאל. הוגים בפרשה: 141-155.

  שורץ, ד. (1989). "עיון בתורת הבריאה של אברבנאל." דעת 23: 135-139.

  שמואלי, א. (1967). אמונה ומדע בפירוש המקרא. ספר היובל מאיר וכסמן: 258-274.

  שפרן, י. (1971). "משנתו החינוכית של ר צחק אברבנאל." סיני סח: 55-86.

  שץ-אופנהימר, ר. (2005). "קוים לדמותה של ההתעוררות הפוליטית-משיחית לאחר גרוש ספרד”. דעת 11: 53-66.

Back to Top


אברבנאל - מאמרים בלועזית
  Alonso Fontela, C. (1987). "Anotaciones de Alfonso de Zamora en un comentario a los Profetas Posteriores de Don Isaac Abravanel." Sefarad 47,2 : 227-243.

  Attias, J.-C. (1996). Isaac Abravanel (1508-1992) : essai de memoire comparee. Memoires juives d'Espagne et du Portugal: 273-308.

  Attias, J.-C. (1996). "Isaac Abravanel : between ethnic memory and national memory." Jewish Social Studies 2,3: 137-155.

  Ben-Shalom, R. (1999). "The Converso as subversive : Jewish traditions or Christian libel?" Journal of Jewish Studies 50,2: 259-283.

  Ben-Shalom, R. (2004). The myths of Troy and Hercules as reflected in the writings of some Jewish exiles from Spain. Jews, Muslims and Christians in and around the Crown of Aragon : 229-254.

  Bulka, R. P. (1984). "The rationale for sacrifice : a postscript on Abravanel's defence of Maimonides." Niv Hamidrashia 18-19: 40-46.

  Cantera Burgos, F. (1974). Don "Ishaq Braunel" (algunas precisiones biograficas sobre su estancia en Castilla). Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume: 237-250.

  Chalier, C. (1992). "Leo Strauss : entre le theologique et le politique." Les Temps Modernes 551: 121-144.

  Cohen Skalli, C. (2004). "The dual humanism of Don Isaac Abravanel." Leituras 14-15: 151-171.

  Cohen Skalli, C. (2006). Authorship in the age of early Jewish print : Isaac Abravanel's "Ma'aynei ha-Yeshu'a" and the first printed edition in Ferrara 1551. Tradition, Heterodoxy, and Religious Culture: 185-201.

  Cohen Skalli, C. (2006). "Une reminiscence biblique de La Boetie dans le "Discours de la servitude volontaire"." Perspectives 13: 61-72.

  Cohen Skalli, C. (2007). "Discovering Isaac Abravanel's humanistic rhetoric." Jewish Quarterly Review 97,1: 67-99.

  Cohen Skalli, C. (2007). "Yitshaq Abravanel's first edition (Constantinople 1505) : rhetorical content and editorial background." Hispania Judaica Bulletin 5: 153-175.

  Di Leone Leoni, A. (1992). "Documenti e notizie sulla famiglia Abravanel a Ferrara." Annuario di Studi Ebraici 12: 33-68.

  Di Leone Leoni, A. (1997). "Nuove notizie sugli Abravanel." Zakhor 1: 153-206.

  Elman, Y. (1997). The Book of Deuteronomy as revelation : Nahmanides and Abarbanel. Hazon Nahum: 229-250.

  Feldman, S. W. (1986). The end of the universe : a medieval debate. Creation and the End of Days: 215-244.

  Feldman, S. W. (1990). "Abravanel on Maimonides' critique of the Kalam arguments for creation." Maimonidean Studies 1: 5-25.

  Feldman, S. W. (1994). "R. Isaac Abravanel's defense of creation "ex nihilo"." WCJS 11,C2: 33-40.

  Feldman, S. W. (1997). 1492 : a house divided. Crisis and Creativity in the Sephardic World: 38-58.

  Feldman, S. W. (1998). Prophecy and perception in Isaac Abravanel. Perspectives on Jewish Thought and Mysticism: 223-235.

  Gaon, S. (1973). "Don Isaac Abravanel and the Christian scholars." American Sephardi 6: 16-21.

  Gaon, S. (1974). Abravanel and the Renaissance. Studi sull'ebraismo italiano: 129-137.

  Gaon, S. (1975). "Don Isaac Abrabanel's concept of kingship." American Sephardi 7-8: 45-50.

  Garcia-Bar, M. (1989). "De la antiguedad, universalidad y amor, segun Leon Hebreo." El Olivo 29-30: 71-90.

  Genot-Bismuth, J. (1992). "La replica ideologica degli ebrei della penisola iberica all'antisemitismo dei re cattolici : la tesi di Isaac Abravanel sulle origini del cristianesimo e del cattolicesimo romano." Rassegna Mensile di Israel 58,1-2: 23-46.

  Genot-Bismuth, J. (1999). L'argument de l'histoire dans la tradition espagnole de polemique judeo-chretienne d'Isidore de Seville a Isaac Abravanel, et Abraham Zacuto. From Iberia to Diaspora: 197-213.

  Gross, B. (1969). "L'idea messianica nel pensiero di Isac Abarbanel." Rassegna Mensile di Israel 35: 380-390.

  Gutwirth, E. (2000). ""Consolatio" : Don Ishaq Abravanel and the classical tradition." Medievalia et Humanistica 27: 79-98.

  Gutwirth, E. (2000). "Don Yizchaq Abravanel : exegesis and self fashioning." Trumah 9: 35-42.

  Harari, D. (1991). "Leon l'Hebreu et Giordano Bruno - leurs rapports : solution des enigmes " Revue des Etudes Juives 150,1-2: 305-316.

  Heide, A. v. d. (1998). Created at dusk : Abraham's ram in medieval Jewish Bible exegesis. Jewish Studies in a New Europe: 365-371.

  Ioly Zorattini, P. C. (1976). "Il "Mif'aloth Elohim" di Isaac Abravanel e il Sant'Uffizio di Venezia." Italia 1,1: 54-69.

  Kellner, M. M. (1976). "Gersonides and his cultured despisers, Arama and Abravanel." Journal of Medieval and Renaissance Studies 6: 269-296.

  Kellner, M. M. (1979). "Maimonides, Crescas and Abravanel on Exod. 20,2." Jewish Quarterly Review 69,3: 129-157.

  Kellner, M. M. (1980). "Rabbi Isaac Abravanel on Maimonides' principles of faith." Tradition 18,4: 343-356.

  Kellner, M. M. (1982). "Jewish dogmatics after the Spanish explusion : Rabbis Isaac Abravanel and Joseph Ya'bes on belief in creation as an article of faith." Jewish Quarterly Review 72,3: 178-187.

  Kellner, M. M. (1994). "Isaac Abravanel on dogma and faith." Daat 32-33: xlvii-lix.

  Kimelman, R. R. (1995). “Abravanel and the Jewish republican ethos.” Commandment and Community: 195-216.

Back to Top


  Lawee, E. (2008). Isaac Abarbanel: from medieval to Rensissance Jewish biblical scholarship. Hebrew Bible/Old Testament II: 190-214.

  Lawee, E. (1995). "On the threshold of the Renaissance : new methods and sensibilities in the biblical commentaries of Isaac Abarbanel." Viator 26: 283-319.

  Lawee, E. (1996). "Don Isaac Abarbanel : who wrote the Books of the Bible?" Tradition 30,2: 65-73.

  Lawee, E. (1996). “The "ways of Midrash" in the biblical commentaries of Isaac Abarbanel”. Hebrew Union College Annual 67: 107-142.

  Lawee, E. (1997). "Isaac Abarbanel's "stance toward tradition" : the case of "'Ateret Zeqenim"." AJS Review 22,2: 165-198.

  Lawee, E. (2000). Isaac Abarbanel's intellectual achievement and literary legacy in modern scholarship : a retrospective and opportunity. Studies in Medieval Jewish History and Literature III: 213-247.

  Lawee, E. (2001). The messianism of Isaac Abarbanel, 'father of the [Jewish] messianic movements of the sixteenth and seventeenth centuries'. Millenarianism and Messianism in Early Modern European Culture I: 1-39.

  Lawee, E. (2005). "The good we accept and the bad we do not" : aspects of Isaac Abarbanel's stance toward Maimonides. Be'erot Yitzhak: 99-117.

  Leiman, S. Z. (1968). "Abarbanel and the censor." Journal of Jewish Studies 19: 49-61.

  Levinson, P. N. (1963). Leone Ebreo's lament on the death of his father. Romanica et occidentalia: 56-69.

  Maier, J. (2000). Formen politischer Herrschaft : juedische Erfahrungen und Entwuerfe. Die philosophische Aktualitaet der juedischen Tradition: 78-110.

  Melamed, A. (1993). "Isaac Abravanel and Aristotle's "Politics" : a drama of errors." Jewish Political Studies Review 5,3-4: 55-75.

  Millen, R. L. (1992). "Isaac Abravanel's concept of monarchy." Shofar 10,3: 47-61.

  Muskin, E. R. (1981). "Reinforcing faith : the Messianic chapter of Abravanel's Rosh Amanah." Gesher 8: 109-121.

  Netanyahu, B. (1997). The conversion of Don Samuel Abravanel. Between History and Literature: 81-110.

  Nizza, D. (1992). Don Izhak Abrabanel, un pensatore sefardita in Italia. E andammo dove il vento ci spinse: 69-80.

  Ogren, B. (2004). "Circularity, the soul-vehicle and the Renaissance rebirth of reincarnation : Marsilio Ficino and Isaac Abrabanel on the possibility of transmigration." Accademia 6: 63-94.

  Piperno, U. (2005). “L'ebreo tra polis e Tora”. Rassegna Mensile di Israel 71,1: 45-90.

  Piperno, U. (1994). "Abravanel e le istituzioni politiche della Repubblica di Venezia." Rassegna Mensile di Israel 60,1-2: 154-170.

  Piperno, U. (1995). Grandezza e decadenza nell'esegesi di don Yizhaq Abravanel. La lettura ebraica delle Scritture: 279-297.

  Polacco, B. (1965). "Rafanellum." Annuario di Studi Ebraici 1963/64: 53-63.

  Polish, D. (1987). Isaac Abravanel (1437-1509). Gevuroth Haromah: xxxiii-lxv.

  Polish, D. F. (1971). "Some medieval thinkers on the Jewish king." Judaism 20: 323-329.

  Rash, Y. (1989). "Immobilisme et dynamisme dans la culture d'Israel." Recherches de Science Religieuse 77,3: 323-346.

  Ravitzky, A. (1990). Kings and laws in late medieval Jewish thought : Nissim of Gerona vs. Isaac Abrabanel. Scholars and Scholarship: 67-90.

  Reines, A. J. (1966). "Abrabanel on prophecy in the "Moreh Nebhukhim"." Hebrew Union College Annual 37: 147-174; 38 (1967): 159-211.

  Richler, B. (1999). Isaac Abravanel's "lost" commentary on Deuteronomy. Jewish Studies at the Turn of the Twentieth Century I: 199-204.

  Robinson, J. T. (2004). "Three recent books on Isaac Abarbanel/Abravanel (1437-1508/9)." AJS Review 28,2: 341-349.

  Rony, M. N. (2006). Social and political ideas in early modern Jewish philosophical commentaries on the story of the Tower of Babel. Tradition, Heterodoxy, and Religious Culture: 167-184.

  Rosenbloom, N. H. (1994). "Rationales for the omission of eschatology in the Bible." Judaism 43,2: 149-158.

  Rosenthal, E. I. J. (2001). Don Isaac Abravanel : financier, statesman and scholar, 1437-1937. Judaism, Philosophy, Culture: 21-54.

  Ruiz, G. (1984). Las introducciones y cuestiones de don Isaac Abrabanel. Simposio Biblico Espanol: 707-722.

  Ruiz, G. (1984). "Lutero y don Isaac Abrabanel, exegetas de Dn 11,36-39." Miscelanea Comillas 80: 3-16.

  Ruiz, G. (1991). Modernidad de la profetologia de Maimonides y de la critica de don Isaac Abrabanel. Sobre la vida y obra de Maimonides: 473-482.

  Schorch, S. (2007). Die Auslegung des Danielbuches in der Schrift "Die Quellen der Erloesung" des Don Isaak Abravanel (1437-1508). Die Geschichte der Daniel-Auslegung in Judentum, Christentum und Islam: 179-197.

  Segre, R. (1997). Sephardic refugees in Ferrara : two notable families. Crisis and Creativity in the Sephardic World: 164-185.

  Seidel, E. (2002). "The concept of philosophy in the sixteenth century : Leone Ebreo and the Italian Renaissance." European Judaism 35,2: 97-105.

  Strauss, L. (1998). "Sur l'orientation philosophique et l'enseignement politique d'Abravanel." Revue de Metaphysique et de Morale 4: 559-584.

Back to Top


אברבנאל - תרגומים
  (1631). ... D. Isaaci Abrabanielis & R. Mosis Alschechi Commentarii in Esai Prophetiam 30. cum additamento eorum quae R. Simeon e veterum dictis collegit ; subiuncta huius modi refutatione & textus nova versione ac paraphrasi, ut plena de Christi satisfactione doctrina exhibeatur, authore Constantino l'Emperevr ab Oppyck. Lugdvni Batavorum, Ex Offina Bonaventvr & Abrahami Elzevir.

  (1638). Liber de capite fidei : in quo continentur radices & capita vel principia religionis. Autore Isaaco Abravanele ; et in Latinum sermonem translata per Guilielmum Vorstium. Amstelodami, Apud G. & I.Blaeu.

  (1652). Johannis Buxtorfi fil. ... Dissertatio de sponsalibus et divortiis. cui accessit Isaaci Abarbenelis diatriba ; de excidii poena, cujus frequens in lege, & in hac ipsa materia fit mentio. Basileae, Sumptibus Haered. Ludovici Regis.

  (1662). Johannis BuxtorfI filii, Dissertationes philologico-theologicae ... Accesserunt, r. Isaaci Abarbenelis, Hispani, aliquot elegantes & eruditae dissertationes ... ab eodem ex hebraea in latinam linguam versae. Basileae, typis J. J. Deckeri, impensis J. BuxtorfI.

  (1663). R. Isaaci Abarbanelis in prophetiam Haggai commentarius Latinitate donatus. In: Schertzer, J.A. : Trifolium orientale. Lipsiae, J. Bauer, p.1-26.

  (1683). Abarbanelis Exordium commentariorum in Leviticum : quo omnis omnium sacrificiorum ratio breviter ac dilucide disputatur. In: De sacrificiis liber / Moshe ben Maymon. Londini, p.[223]-337.

  (1696). R. Isaci Abarbanelis Commentarius in Jonae : caput primum & secundum : quem ex Hebraeo in sermonem Latinum conversum ... ... praeses Johannes Palmroot ; respons Ericus Fahlenius. R. Isaci Abarbanelis Commentarius in Jonae : caput tertium & quartum ; ... Johanne Palmroot ; ... censura publica submittit Carolus Schulten. Liber Miclal jophi : Salomonis B. Melech Genesos caput primum : ex Hebraeo in sermonem Latinum conversum ; ... Johanne Palmroot ; Johannes Schult. Upsaliae, H. Keyser ... typographus.

  (1700). R. Isaaci Abarbanelis discursus exegetico-moralis : de Saulis autocheiria et fatis extremis ex commentario ejus in l. Samuel, XXXI. Petitus versione Latina, notisque brevibus illustratus ... a Jona Conrado Schramm. Helmestadii, Typ. G.W. Hammii.

  (1701). Abarbanelis Exordium commentariorum in Leviticum : quo omnis omnium sacrificiorum ratio breviter ac dilucide disputatur. In: De sacrificiis liber / Moshe ben Maymon. Amstelaedami, Petzold, p. [223]-337.

  (1703). R. Abarbanelis in Habaccuc commentarius. Latine redditus a Johanne Diderico Sprechero. Helmestadii, Typ. G.W. Hammii. [משאב אלקטרוני]

  (1703). R. Abarbanelis in Nahum commentarius. Latino donatus a Johanne Diderico Sprechero. Helmestadii, Typ. G.W. Hammii.

  (1705). R. Isaaci Abarbanelis in prophetiam Haggai commentarius Latinitate donatus. In: Selecta rabbinica-philologica. Lipsiae, J. Heinrich, p. 79-104.

  (1711). Don Isaaci Abrabanielis [Mashmia yeshua], sive, Praeco salutis. In linguam Latinam translatus ab Ioanne Henrico Maio fil. ; praemittitur Vita auctoris ab interprete collecta ; adiiciuntur emendationes textus rabbinici. Frankfurt am Main, Apud Io. M. a Sande.

  (1734). Commentatio in testamentum patriarchae Jacobi. In Latin translata linguam ... ac notis mischellaneis illustrata a Marco Fogh. Hafniae, Rothe.

  (1735). Rabbini Don Jischach Abarbenelis In Jesaiae prophetae : cap. II. v. 2,3,4, commentarius Lat. vers. ac notis illustratus. Submittunt Nicolaus H. Stridsberg et Magnus Gislow. Londini Gothorum, Typ. L. Decreaux.

  (1740). Don Isaaci Abarbanelis Dissertatio (a) De Creatione angelorum. In: Pauli Theodori Carpovii Animadversiones philologico-critico-sacrae. Lipsiae, J. Schmid, p.120-140.

  (1884). Le principe de la foi : ou, La discussion des croyances fondamentales du judaisme. Par Isaac Abarbanel ; traduit par M. le grand rabbin Mosse Avignon, Imprimerie administrative et commerciale A, Gros.

  (1928). Uma epistola de Isaac Abarbanel. Publicada por Joaquim de Carvalho. Lisboa, [Impresso nas Oficinas Graficas do Museu Comercial].

  (1970). Maimonides and Abrabanel on prophecy. By Alvin Jay Reines. Translation of selections from Perush al Sefer Moreh nevukhim. Cincinnati, Hebrew Union College Press.

  (1971). סדר הגדה של פסח : הגדת תל-אביב = first printed edition of An 18th century illuminated handwritten Haggadah with an abridged version of Don Isaac Abarbanel's commentary. New York, THE ORPHAN HOSPITAL WARD OF ISRAEL.

  (1976). Le principe de la foi [microform] : ou, La discussion des croyances fondamentales du judaisme. Par Isaac Abarbanel ; traduit par M. le grand rabbin Mosse. Zug, Switzerland, Inter-Documentation Co.

  (1982). Principles of faith. Isaac Abravanel ; translated with an introduction and notes by Menachem Kellner. Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press.

  (1984). Don Isaac Abrabanel y su comentario al Libro de Amos : texto hebreo del manuscrito de El Escorial. Traduccion Y notas Gregorio Ruiz. Madrid, Universidad Pontificia Comillas.

  (1990). Abarbanel Haggadah : the Passover Haggadah with the commentary of Don Isaac Abarbanel. Abridged and translated by Yisrael Isser Zvi Herczeg ; edited by Shlomo Fox. Brooklyn, N.Y., Mesorah Publications.

  (1990). The Abarbanel on the Yom Kippur service in the Beis Hamikdash. Rendered into English by Elimelech Lepon. Southfield, Michigan, Targum/Feldheim.

  (1991). Abrabanel on Pirke Avot : a digest of Rabbi Isaac Abrabanel's "Nahalat avot" with selections from other classical commentaries on Pirkei avot. Compiled and translated by Abraham Chill. New York, Sepher-Hermon Press.

  (1992). Du Sinai a la Michna : (introduction au traite Avot). Don Its.haq Abravanel ; presente, traduit et annote par Yo.hanan Lederman. Jerusalem, Institut Bne Issakhar.

  (1992). Isaac Abravanel, la memoire et l'esperance : textes choisis, traduit de l'hebreu, annotes et precedes d'une presentation. Jean-Christophe Attias. Paris, Editions du Cerf.

  (1999). Commentaire du recit de la creation : Genese I:I a 6:8 : Perouch 'al ha-Torah Berechit. Isaac Abravanel ; traduit de l'hebreu par Yehouda Schiffers. Lagrasse, Verdier.

  (2007). Abarbanel on the Torah : selected themes. English translation by Avner Tomaschoff ; [edited by Gloria Kanefsky]. Jerusalem, Jewish Agency for Israel, Department of Jewish Zionist Education.

  (2007). Isaac Abravanel, letters. Edition, translation and introduction by Cedric Cohen Skalli. Berlin, W. De Gruyter.

Back to Topליקטו וערכו: רחל שטיינר, רחל גרינפילד ומשה קנר
עודכן אפריל 2009