To the Hebrew Homepage

To the Hebrew Homepage

 


מפעל הדיגיטציה ע"ש
משפחת דוד ופלה שאפל

פולמוס השמיטה: כרוזים ומסמכים היסטוריים

'והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך' (שמות כ"ג, י"א)

מאז חידוש החקלאות היהודית בארץ ישראל בסוף המאה ה- 19 עוררה שאלת השבתת עבודת האדמה בשנת השמיטה ויכוח הלכתי חריף.
השאלה העסיקה את גדולי הרבנים בארץ ובאירופה אשר התחלקו בין אלה שצידדו במכירה פורמאלית של האדמות החקלאיות לנכרים כדי לאפשר המשך עבודתם ("היתר המכירה") לבין אלה שדרשו השבתת החקלאות היהודית, שיווק תוצרת חקלאית חילופית במקומה, ופיצוי לחקלאים המושבתים.

ויכוח זה, המתחדש מאז ועד היום בהתקרב שנת השמיטה, מצא ביטוי במיוחד בכרוזים שונים שהופצו ברבים.
אנו מביאים כאן דוגמאות של כרוזים ומסמכים אחרים הקשורים ל"פולמוס השמיטה" במשך השנים, מאוספי בית הספרים הלאומי, וכן קישורים לכתבות שהתפרסמו בעיתונות העברית של אותם הימים.

פולמוס השמיטה – שנת תרמ"ט (1889)
פולמוס השמיטה – שנת תר"ע (1910)
שנת השמיטה: תרע"ז (1917)
שנות השמיטה: תרפ"ד (1924) ; תרצ"א (1931) ; תשי"ב (1952) ; תשי"ט (1959)

כתבות בנושא שהתפרסמו בעיתונות העברית באותם הימים ("חבצלת" ו"המגיד")
(מתוך מפתח יד בן צבי שבאתר "עיתונות עברית היסטורית")