דער אינדעקס צו דער ייִדישער פּעריאָדיק האָט אַ נײַעם אַדרעס:
http://yiddish-periodicals.huji.ac.il
האָט אין זינען צו דערהײַנטיקן אײַערע לייען־צייכנס.

למפתח עיתונות יידיש יש כתובת חדשה:
http://yiddish-periodicals.huji.ac.il
תעדכנו את המועדפים והסימניות שלכם.

The Index to Yiddish Periodicals has a new address:
http://yiddish-periodicals.huji.ac.il
Please, update your bookmarks and favorites.